Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và tin học.

Trung tâm Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở tại thành phố Hà Nội. Trung tâm Thông tin có tên giao dịch quốc tế là Information Center for Standards, Metrology and Quality, viết tắt là ISMQ.

Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Trung tâm Thông tin) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và tin học.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, định hướng phát triển kỹ thuật tin học, thông tin của Tổng cục và Trung tâm, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Khai thác kho tư liệu phục vụ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng cục trưởng.

4. Xây dựng kho tư liệu tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, các nguồn tư liệu khác liên quan theo định hướng phát triển của ngành và nền kinh tế.

5. Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống mạng thông tin điện tử của Tổng cục phục vụ quản lý, hội nhập và phát triển về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

6. Tổ chức biên soạn, phát hành danh mục tiêu chuẩn quốc gia, danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các ấn phẩm thông tin định kỳ, không định kỳ phục vụ phát triển công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế về thông tin trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.

9. Làm đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức quốc tế và nước ngoài theo các thỏa thuận song phương, đa phương.

10. Tổ chức hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ thông tin và các dịch vụ khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

11. Hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động về lĩnh vực thông tin, tin học cho các cơ quan thuộc hệ thống tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

12. Nghiên cứu, phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ thông tin-tư liệu cho các cơ quan thuộc hệ thống tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

13. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học phục vụ cho công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

14. Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực công nghệ thông tin, tư liệu, chuyển giao công nghệ thông tin trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của Tổng cục và quy định của Nhà nước.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.